Aa

ارتباط با ما

آدرس: خیابان شهید دستگردی، خیابان دکتر مصدق شمالی، نبش خیابان دوازدهم، پلاک 32

 

نام واحد

شماره تماس

شماره فکس

حوزه ریاست

22901200-2

22901203

دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

22901224

22901224

حراست

22901192-3

22901194

روابط عمومی

22901257

22901199

ذیحساب

22901274

22901274

تلفیق

22901213

22901213

 
 

نام واحد

شماره تماس

شماره فکس

معاونت برنامه و بودجه

22901220

22901221

گروه علمی و فرهنگی و آموزشی

22901249

22901219

گروه تولیدی

22901216

22901216

گروه زیربنایی

22901217

22901217

گروه آمایش

22901218

22901218

گروه اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردم

22901223

22901225-6

 
 

نام واحد

شماره تماس

شماره فکس

معاونت نظام فنی و اجرایی

22901230

22901231

گروه شورای فنی

22901235

22901258

گروه نظارت و ارزیابی طرح ها

22901211

22901211

گروه مشاوران و پیمانکاران

22901282

22901282

 
 

نام واحد

شماره تماس

شماره فکس

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

22901240

22901242

گروه توسعه منابع انسانی

22901241

22901241

گروه استخدام و حقوق و مزایا

22901244

22901244

گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد

22901243

22901243

 
 

نام واحد

شماره تماس

شماره فکس

مدیریت آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری

22901260  

22901261

گروه پژوهش و آینده نگری

22901264

22901264

گروه آموزش و توانمندسازی

22901259

22901263

گروه اعتبارسنجی موسسات خصوصی

-

-

 
 

نام واحد

شماره تماس

شماره فکس

معاونت آمار و اطلاعات

22901233

22901234

گروه آمارهای ثبتی فرابری و پردازش 

22901281

22901281

گروه نقشه و اطلاعات مکانی

22901286

22901286

گروه حسابهای منطقه ای، محاسبات قیمت

22901285

22901285

گروه اجرای طرح های امار و سرشماری

22901239

22901238

گروه استخراج

-

-

 
 

نام واحد

شماره تماس

شماره فکس

مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی

22901270-1

22901245

فن آوری اطلاعات

22901283

-

امور مالی

22901273

22901275

امور اداری

22901267

22901267

امور عمومی و پشتیبانی

22901272

-

دبیرخانه

22901197

22901196