مدیر اداری، مالی و پشتیبانی

مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان: علی کرمی پور

شرح وظایف:


- تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای مربوطه ونظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف محوله .
-نظارت بر کلیه فعالیت های اداری، رفاهی، پشتیبانی، بودجه، فناوری اطلاعات و کتابخانه.
- مدیریت مستندسازی و اصلاح فرایندهای سازمانی.
- تهیه استاندارهای حوزه اداری و ابلاغ به مجموعه سازمان با هماهنگی و همکاری مرکز.
- اجرای کلیه سیاست ها و خط مشی های اداری و مالی و استخدامی در قالب سیاست های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- مدیریت فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان و تهیه گزارشات سالانه.
- مدیریت و برنامه ریزی کلیه امور خدماتی و رفاهی در سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن .
- نظارت بر امر خرید و فروش اموال و سایر معاملاتی که به وسیله کارپرداز صورت می گیرد.
- مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با همکاری کارشناس بودجه در معاونت هماهنگی برنامه و بودجه.
- اجرای بودجه تفصیلی به سازمان.
- راهبری فرایند توسعه، بهبود و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی متناسب با نیازهای سازمان و تمرکز بر یکپارچگی سیستم ها.
- مدیریت فرایند جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز سازمان در چارچوب سیاست های کلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- برون سپاری فعالیتهای قابل واگذاری سازمان به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی با هماهنگی سازمان مرکز و نظارت بر حسن اجرای این امر.
- نظارت بر اجرای امور دبیرخانه ای سازمان
- مدیریت فرایند ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری به واحدهای مختلف سازمان.
- نظارت بر طراحی و تهیه بسته های مناسب نرم افزاری برای انجام فعالیت واحدهای مختلف.
- مدیریت و برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان سازمان.
- مدیریت و برنامه ریزی مصرف اعتبارات ابلاغی و همکاری با ذیحساب در خصوص عملیات مالی.
- مدیریت و برنامه ریزی امور قراردادها، مناقصات، مزایده ها و خرید های سازمان.
- مدیریت فرایند جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری مورد نیاز و سایر واحدهای سازمان.
- نظارت بر انجام امور اداری، رفاهی شاغلین، بازنشستگان و موظفین سازمان.
- مدیریت واجرای برنامه های طرح تحول اداری سازمان مدیریت سازمان.
- سایر امور محوله از طرف مافوق.