Aa

بیانیه حریم خصوصی کاربران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، متعهد است که حریم شخصی کاربران خود را حفظ نماید. بدین منظور خود را ملزم به رعایت استاندارهای جهانی مورد نیاز در جمع آوری و حفاظت داده ها می داند.
اطلاعات شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می شود. حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبک، نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران می شود، بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیتهای جاری می گردد. هدف از این بیانیه، آگاه ساختن شما درباره تحوه استفاده از اطلاعاتی است که در هنگام ارائه خدمات در تارنمای سازمان، از جانب شما دریافت می گردد.
موارد قانونی مرتبط با حریم خصوصی این سازمان بر اساس ماده 7 تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری موضوع مصوبه شماره 1127128 مورخ 1395/11/28 شورای عالی اداری و مقررات مرتبط با آن، خود را ملزم به حفظ و رعایت حریم خصوص همه افراد دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می کند، دریافت کرده و با پیش بینی تمهیدات لازم برای حفظ مدارک شخصی افراد، از انتشار آن یا در اختیار قراردادن آن به دیگران خودداری می نماید.
هدف از جمع آوری برخی از اطلاعات کاربران: مشاهده صفحات وب سایت ما نیازمند دادن اطلاعات از سوی کاربران نمی باشد، اما برخی موارد از جمله ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیر حضوری مستلزم دریافت اطلاعات شخصی شما بوده و پس از تحلیل اطلاعات این خدمات به شما ارائه می گردد. این سازمان در تمامی این موارد متعهد به حفظ اطلاعات شخصی شما می باشد و به هیچ وجه اطلاعات فردی و شخصی کاربران خود را افشاء نمی نماید.